Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistusõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Karistusõiguse suund – ülekriminaliseerimine?
Timo Reinthal
2010 10, Lk 740 - 750
...elanikkonnast suure osa isikute karistatud olemine, karistusõigusega ühiskonnaelu ülereguleerimine või veel midagi? Neile......esinevaid tendentse eesmärgiga anda esialgne hinnang karistusõiguse rollile õiguspärase käitumise tagamisel ning karistuspraktikale...
Karistusjärgse kinnipidamise rakendamine
Merli Paddar
2010 6, Lk 411 - 417
...lisaülesanne analüüsida õigushüve olulisust. Märkimisväärne on, et Eesti karistusõiguse kohaselt ei tohi kohtunik korduvarvestamise keelu......lk 536. *7 S. Lind. Võimalik uus instituut Eesti karistusõiguses – julgestusvangistus. Vanglate ja kriminaalhoolduse...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...õigusvastast põhitegu (KarS § 22 lg‑d 1–3). Meie karistusõigusest võib siin tuua näite, kus juriidilisest isikust maksukohustuslast......karistuse mõistmise eelduseks on kahtlemata vastavate karistusõiguse sätete järgimine. Konkreetse karistusmäära valik,...
Õigusemõistmine kriminaalasjades ja eetika
Kimmo Nuotio, Elina Elkind
2008 8, Lk 519 - 526
...selgitatakse, miks demokraatia ja põhiõigused ei pruugi hea karistusõiguse eeldustena olla iseenesest piisavad. Puudu jääva osa......vähem märgatavaks. Vaieldamatult oli sotsialistlikul karistusõigusel teistsugune arusaam süüteo olemusest. Teo ühiskonnaohtlikkuse...
Mootorsõiduki juhtimise keelud Eesti õiguses
Sten Lind
2005 1, Lk 45 - 52
Liiklusseadus sisaldab kolme instituuti, mille sisuks on mootorsõiduki juhtimise keelamine. Need on juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine ja kehtetuks tunnistamine. Kuigi väiksemaid küsitavusi esineb ka ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»