Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "järelevalve ja kontroll"

Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...korrektselt teatavaks tegema, peab olema tagatud õiguslik järelevalve tegevuse üle, otsuste vaidlustamise võimalused jmt......tingimusel, et on tagatud piisavad menetluslikud garantiid, järelevalve jm üldised halduse seaduslikkuse eeldused, eriti...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
...raskemad kuriteod. Põhiõiguste piiramise praktika riigi järelevalve teostamisel toimub enamasti siiski politseiseaduse......ja korrakaitseseadustega. See sätestas riiklikku järelevalvet teostavate asutuste volitused üldiselt, määrates...
Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses
Berit Aaviksoo
2004 7, Lk 487 - 498
...rakendatakse just poliitilise sisuga teabe leviku piiramise kontrollimisel kõikides demokraatlikes riikides erakordselt......poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti*60 (edaspidi pakt) kontrollorgan – on teinud üheainsa otsuse pakti koosolekuvabadust...
Avaliku korra kaitse Eesti õigusruumis
Anno Aedmaa
2004 7, Lk 499 - 504
...antud kaalutlusõiguse täpsustamisel. 4. Riiklik järelevalve Olgugi et riikliku järelevalve tähtsust avaliku......järelevalve Olgugi et riikliku järelevalve tähtsust avaliku korra ning turvalisuse tagamisel...
Avalik huvi ettevõtlusvabaduse piiramise alusena
Arnika Kalbus
2003 6, Lk 373 - 382
...haldustegevusele õigustuse ja piirid.*4 Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium mainis avalikku huvi oma 10. mai 2002.......Teadusministeerium tegeleb seaduse järgi vaid nende lastelaagrite järelevalvega, millel on tegevusluba. Tundub, et avalikkus on...
Insider Dealing
Lembit Olev, Sander Zibo
1997 8, Lk 404 - 408
...valdusesse insaidinformatsiooni (nt firma haldus-, tegev- või järelevalveorganisse kuulumise tulemusena).*2 Lisaks n-ö traditsioonilistele......seniajani seaduslik regulatsioon. Samuti ei vastanud väärtpaberiturujärelevalve rahvusvahelistele standarditele. 1994. aastal vastu...
Kontroll võimu teostavate ametnike üle
Margus Sarapuu
1997 4, Lk 186 - 189
...enesekontroll Traditsiooniliseks võimaluseks on teenistuslik järelevalve hierarhilise alluvusvahekorra näol, mille tõenäoliselt...... Eesti Vabariigis sätestab võimalused teenistuslikuks järelevalveks Vabariigi Valitsuse seadus (RT I, 1995, 94, 1628...
Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves
Kadri Siibak
1999 8, Lk 380 - 382
...artiklis püütakse põgusalt käsitleda mõningaid pangajärelevalvega kui haldustegevusega seotud aspekte, mis on kerkinud......haldustegevusega seotud aspekte, mis on kerkinud finantsturu järelevalve institutsionaalse reformi ettevalmistamise käigus...
Riiklik järelevalve notari üle
Ene Andresen
2001 4, Lk 214 - 224
...kohtupraktika on seda lähtuvalt riigi poolt teostatava järelevalve eesmärgist piiranud. Käesolev kirjutis käsitleb riiklikku......eesmärgist piiranud. Käesolev kirjutis käsitleb riiklikku järelevalvet notarite üle notari ametitegevuse olulise põhimõtte...
«eelmine lehekülg  1  2