Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Deliktivõimetus süülist vastutust välistava asjaoluna
Janno Lahe
2002 6, Lk 391 - 400
...võimelised oma käitumist adekvaatselt hindama ja seetõttu kahju tekkimist ette nägema. Sellest tulenevalt on kirjeldatud...... Sissejuhatuseks Deliktiõigus rajaneb printsiibil, et iga isik, kes teisele kahju tekitab, peab vastutuse eelduste esinemise korral...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...RT 1992, 34, 454) on kinnitatud 1 raskete, tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde loetelu......sest tema lahkumine võiks kaasa tuua suure materiaalse kahju ning seada ohtu kaastöötajate elu ja tervise. Et...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...vastutusest vabanemiseks või kuriteoga tekitatud kahju hüvitamisega venitamiseks asub ennast hageja ja kohtu......selles, et kostja ennast varjab, süüdi ei ole) õigus kahju kiirele hüvitamisele saab kriminaalmenetluses kahjustatud...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...esitamist. Kirjalikud avaldused kuriteoga tekitatud kahju väljamõistmiseks esitavad tavaliselt juriidilised......[1, lk 56]. KrMS eelnõu § 46 lõikes 2 öeldakse, et kahju hüvitamise taotlus esitatakse kahtlustatava, süüdistatava...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
...mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu......mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu...
Kohtupraktikast moraalse kahju hüvitamisel
Herbert Sepp
1998 7, Lk 340 - 342
...jõustumist 01.09.1994 hakkasid saabuma kohtutesse moraalse kahju hüvitamise nõuded. Allpool käsitletakse üldistavalt......ning au teotamisega tekitatud moraalse ja varalise kahju hüvitamine (TsÜS § 23 lg 1). Kohtutel ei ole tekkinud...
Kahju tekitaja süü presumptsioon
Janno Lahe
2002 1, Lk 30 - 36
...otsitakse vastust küsimusele, kas LLKS-s kehtestatud kahju tekitaja süü presumptsioon on põhjendatud lahendus......leida vastust küsimusele, kas LLKS-s kehtestatud kahju tekitaja süü presumptsioon on põhjendatud lahendus...
Esindusõiguseta isiku tehingud
Kaisa Parkel
2001 5, Lk 337 - 344
...nime all tegutsenu lepingu teisele poolele tekitatud kahju eest. Analoogia alusel tuleb esindusõiguseta tehtud......esindatava jaoks, kuid heakskiitmata jätmisega tekiks tal endal kahju hüvitamise kohustus. Samas on heakskiit tavaline...
Veebileheküljel linkide kasutamise õiguslikud aspektid
Mari Toomsoo
2000 10, Lk 678 - 685
...lisamise kaudu ja teiselt poolt tagada, et seejuures ei kahjustataks teiste isikute seaduslikke huve ning vältida......tegemist kõlvatu konkurentsiga, kaubamärgi eristatavuse kahjustamisega ning vara alusetu säästmisega. Samuti väitis...
Korruptsioon ja tsiviilõiguslik vastutus
Irene Kull
2000 8, Lk 524 - 528
...litsentside jms eest – toob ühiskonnale alati olulist kahju, mõjutades sotsiaalset, poliitilist ja majanduslikku......majanduslikku olukorda riigis. Korruptsiooni põhjustatud kahjuks on eelkõige tegeliku valikuvabaduse puudumine....
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»