Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Alaealise kasvatuslikud mõjutusvahendid
Heldur Saarsoo
1995 10, Lk 428 - 429
...kriminaalkoodeks (edaspidi ENSV KrK). Sellest ajast võib kohus kuriteo toimepannud alaealise suhtes kohaldada kasvatuslikke......suhtes kohaldada kasvatuslikke mõjutusvahendeid. Seda juhul, kui kohus leiab, et alaealist saab mõjutada kriminaalkaristust kohaldamata...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
...siiski otstarbekas kehtestada uuesti kolmeastmeline kohus. Liidumaa territooriumil koosneb esimese astme kohus......Liidumaa territooriumil koosneb esimese astme kohus 30–40 töökohtust (Amtsgericht), millele järgneb 4...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
...halduskohtud moodustavad eripädevusega iseseisva süsteemi. Riigikohus täidab ka konstitutsioonikohtu funktsioone. Riigikohus......ka konstitutsioonikohtu funktsioone. Riigikohus kui riigi kõrgeim kohus on õigusriigile kohaselt nii õiguslikult...
Soome kohtussteem
Jaan Ginter
1995 3, Lk 119 - 120
... Kõrgeimaks kohtuinstantsiks üldkohtute seas on Ülemkohus. Ülemkohus koosneb kohtu presidendist ja vähemalt...... Ülemkohus koosneb kohtu presidendist ja vähemalt 15 (viimastel aastatel......vähemalt 15 (viimastel aastatel 20) liikmest. Ülemkohus ei jagune Soomes erinevateks kolleegiumiteks. Kõik...
Kohus see on kohtunik...
Andra Pärsimägi
1996 8, Lk 391 - 396
... mille vastustest tekivad uued küsimused. Mis on kohus? Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi PS) § 146......edaspidi PS) § 146 sätestab, et õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust...
Toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu
Viive Varblas
1996 5, Lk 244 - 247
...ja finantseeritakse täitevvõimu poolt, siis ei saa kohus olla lõpuni erapooletu, sest ta on täitevvõimust......täitevvõimust otseselt sõltuv. Justiitsministeerium ja Riigikohus on selles küsimuses erinevatel seisukohtadel, kuna ministeeriumi...
Riigikohtu üld - ja erikogu osast õigusemõistmisel
Henn Jõks
1996 3, Lk 138 - 139
...läbi kassatsiooni korras ja on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus. Kohtute seaduse (edaspidi KS, RT 1991, 38, 472;......sunnitud tööltpuudumise aja eest keskmist palka. Linnakohus lõpetas asjas menetluse, leides, et see kuulub lahendamisele...
Kohtusüsteemi reguleerimise probleeme
Kai Kullerkupp
1997 10, Lk 496 - 501
...146, et õigust võib Eesti Vabariigis mõista üksnes kohus. Seega haarab õigustmõistev võim enda alla kohtuvõimu...... Eraõigusliku õigusemõistmise alla kuulub ka vahekohus ehk arbitraaž, mis oma ulatusliku majandusliku sisu...
Kuidas korraldada kohtukorraldus?
Rait Maruste
1997 10, Lk 501 - 505
...sisuliselt sarnane on olukord ka kohtusüsteemis. Riigikohus on nii protsessuaalselt, organisatsiooniliselt kui......riigiasutus. Seega Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt on kohus täidesaatva riigivõimu asutus. Vabariigi Valitsuse...
Kontroll võimu teostavate ametnike üle
Margus Sarapuu
1997 4, Lk 186 - 189
...kohast ühiskonnas ja sellest tulenevatest õigustest ja kohustustest. Samas on õige arusaama kujunemist raske ülehinnata......puudutab meie, Eesti Vabariigi kodanike, igapäevaseid kohustusi ja eelkõige õigusi. Aeg-ajalt võib aga tekkida...
Eesti juristid külastasid Londonit
Viive Varblas
1997 4, Lk 203 - 206
...ehk magistraadikohtu tööga. See on esimese astme kohus, mis arutab kergemaid kriminaalasju. Vanade traditsioonide...... kuigi otsuse teevad magistraadid. Esimese astme kohus võib karistusena kohaldada rahatrahvi, kohustada süüdlast...
Mitu kõrgemat kohut on Riigikohtus?
Jaak Kirikal
1998 10, Lk 527 - 531
...Eriarvamusele jäämise põhjus seisnes selles, et ringkonnakohus ei ole asja uuel arutamisel täitnud Riigikohtu juhiseid......Eriarvamusele jäämise põhjus seisnes selles, et ringkonnakohus ei ole asja uuel arutamisel täitnud Riigikohtu juhiseid...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»