Menüü

Temaatiline index

Number 1999/10
Lk 512-514

Kokkuvõte

Ajalugu


Vutt, Andres. Aktsiate eest tasumine (5, lk 214).
Ots, Maivi. Aktsiate asendamise ja juurdemaksetega seotud küsimusi aktsiaseltside ühinemisel (5, lk 222).
Siibak, Kadri. Krediidiasutuste seaduse uus redaktsioon (5, lk 224).
Ots, Jaanus. Notariaalsete kokkulepete sundtäitmise eeldused (5, lk 230).
Kallion, Madis; Sune, Merilin. Hoiuste tagamise õiguslik reguleerimine (8, lk 389).
Vutt, Andres. Audiitortegevuse õiguslikust reguleerimisest (8, lk 395).

Asjaõigus


Pärna, Priidu. Tugeva kinnistusraamatu nõrgad küljed (3, lk 130).
Nõmper, Ants; Soosaar, Cardo. Kaasomandis oleva eluruumi käsutamine (3, lk 133).

Eesti ja Euroopa


Raud Kerdi. Euroopa ühenduste kohtu otsuste kirjutamise vormist ja stiilist (4, lk 208).
Andresen, Ene. Asutamisvabadus Euroopa Ühenduse õiguses: kohaldatavus ladina notariaadile (7, lk 335).
Raba, Kristi. Õiguste ja kohustuste tasakaal Euroopa lepingus (10, lk 487).
Leht, Hene. Eesti vabakaubanduslepingute tulevik Eesti liitumisel Euroopa Liiduga (10, lk 492).
Laffranque, Rodolphe. Kas Euroopa Liidust väljaastumine on juriidiliselt võimalik? (10, lk 497).

Elamuõigus


Sepp, Herbert. Kohtupraktikast elamuasjades (9, lk 453).

Filosoofia


Ilves, Erika. Miks juristid peaksid õppima majandust ehk sissejuhatus õigusmajandusse (1, lk 31).
Kremer, Thomas. Õigusfilosoofia uuest põhistusest. (1, lk 45).

Haldusõigus


Aas, Norman. Prokuratuuri organisatsioon ja juhtimine (2, lk 54).
Luiksaar, Feliks. Prokuratuuriseaduse mõningatest probleemsetest aspektidest ning nendest johtuvatest raskustest seaduse rakendamisel (2, lk 58).
Polman, Denis. Omandireform ja Saksamaale ümberasujad omandireformi õigustatud subjektidena (3, lk 135).
Tallo, Ivar. Kommentaar avaliku teenistuse eetikakoodeksile (4, lk 158).
Koolmeister, Indrek. Konfiskeerimine haldussunnivahendina (4, lk 188).
Annus, Taavi. Haldus ja õigus Eestis (7, lk 314).
Ernits, Madis. Organitüli halduskohtus (7, lk 320).
Hirvoja, Martin. Haldusleping Mõiste, kasutusala ning mõnedolulised õiguslikud jooned (7, lk 323).
Siibak, Kadri. Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves (8, lk 380).
Pilving, Ivo. Riigivastutusõiguse dogmaatika ja Eesti kehtiv riigivastutusõigus (8, lk 382).
Joamets, Kristi. Kohtupraktika teenistussuhte lõpetamise kohta teenistujast sõltumatutel asjaoludel (8, lk 402).
Merusk, Kalle. Halduslepingu vaidlustamine halduskohtus: probleemid ja võimalikud lahendused (9, lk 457).

Info


Tammiksaar, Urmas. Meri ühendab ka õiguskaitsjaid (2, lk 81).
Amos, Kai. Eesti Juristide Liit 10 aastane (2, lk 101).
Raba, Kristi. II Eesti Harjutuskohtuvõistlus – AS Põhjala v. Ehituspank (3, lk 152).
Kiviloo, Rein. Eesti Advokatuuri üldkogu (4, lk 161).
Info. Eesti Advokatuuri eetikakoodeks (4, lk 164).

Inimõigused


Hairetdinov, Ravil. Inimõiguste kontseptsioon islamis (5, lk 253).
Kergandberg, Eerik. Põhiõigused. Kohtukaebeõigus ja kohtukaebeõiguse tagamisega seonduvaid probleeme Eesti kriminaalmenetluses (9, lk 430).

Intellektuaalne omand


Ostrat, Jaak. Tehnikaobjekti vastavus õiguskaitse saanud leiutisele. Õiguslikud probleemid (3, lk 109).
Koppel, Mart-Enn. Kaubamärkide rahvusvaheline registreerimine (3, lk 113).
Kukrus, Ants. Mikrolülituse topoloogia õiguskaitsesüsteem (3, lk 120).
Koitel, Heinu. Piraatlusele ja võltskaubandusele intellektuaalse omandi valdkonnas lüüakse hingekella (3, lk 124).
Ostrat, Jaak. Õiguste ammendumise doktriin Eesti tööstusomandi õiguskaitses (8, lk 407).

Keskkonnaõigus


Veinla, Hannes. Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse eesmärgid, printsiibid ja eeldatav areng (1, lk 39).
Kalaus, Martti. Esimesed grupierandid Eesti õiguses (8, lk 399).

Kriminaalmenetlus


Kergandberg, Eerik. Kümme märkust seoses prokuröri funktsionaalse rolliga Eesti tänases ja tulevases kriminaalmenetluses (2, lk 64).
Pikamäe, Priit. Itaalia kriminaalmenetluse mudel – võimalik lähtepunkt Eesti kriminaalmenetluse reformiks (2, lk 82).
Ginter, Jaan. Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess (4, lk 184).

Kriminaalõigus


Kimmel, Karl. Kas Carolina II? (2, lk 87).
Sarv, Enn. Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu (2, lk 92).
Huber, Barbara. Corpus Juris ja Amsterdami leping (4, lk 168).
Sootak, Jaan. Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus (4, lk 176).
Laatsit, Monika. Kurjategijate väljaandmine: väljaandmise eeldused ja väljaandmist välistavad asjaolud (4, lk 192).
Cretin, Thierry. Mis on maffia? Katse määratleda maffiat (7, lk 352).
Samson, Erich. Kriminaalkaristus majandusettevõtetele (8, lk 366).
Pradel, Jean. Juriidiliste isikute kriminaalvastutus Tähelepanekud Euroopa riikide seadusandluste kohta (8, lk 370).

Maksundusõigus


Lehis, Lasse. Maksuõiguse üldpõhimõtted (5, lk 239).

Meditsiiniõigus


Link, Edda-Helen. HIV ja AIDS ning patsiendi õiguste kaitse Eestis (6, lk 266).
Simson, Andres. Eutanaasia legaliseerimise võimalikkusest Austraalia ja Ameerika Ühendriikide näitel (7, lk 342).
Varul, Paul. Pankrotiõiguse probleeme (8, lk 376).
Liin, Urve. Pärimisõiguse põhimõtetest (3, lk 141).
Tael, Sirje. Krundi suuruse määramine maareformi käigus (3, lk 139).

Riigiõigus


Varul, Paul. Eesti õigussüsteemi taastamine (1, lk 2).
Lõhmus, Uno. Kohtud uue aastatuhande lävel (1, lk 10).
Sillaots, Meris. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna osa õiguskorra ülesehitamisel (1, lk 12).
Pärna, Priidu. Õiguloome argipäev (1, lk 14).
Ilves, Erika. Polütsentriline õigus: riik ja õigus ei ole lahutamatud (3, lk 106).
Raudsepp, Triin. Kohtuliku rippumatuse tagamine (6, lk 269).
Ahi, Kaili. Rahvuslik parlament Euroopa Ühenduse õiguse kontekstis (6, lk 297).
Vahing Laffranque, Julia. Põhiseaduse kohtu ja normikontrolli võimalikkusest Eestis Saksamaa näitel (6, lk 303).
Vallikivi, Hannes. Millal jõustus Eestis kehtiv põhiseadus? (7, lk 348).
Schneider, Heinrich. Kohus lahusvõimude süsteemis (9, lk 414).
Lõhmus, Uno. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted Eesti õigussüsteemi osana (9, lk 425).
Raudsepp, Triin. Kohtuliku rippumatuse tagamise teisene tasand (9, lk 438).
Narits, Raul. Ühest tänapäevasest põhiseaduse mõttest arusaamise viisist (10, lk 466).
Ernits, Madis. Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid (10, lk 472).
Lehis, Lasse. Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse §-dest 111 ja 112 (10, lk 480).

Tööõigus


Tavits, Gaabriel. Tööandja mõistega seonduvaid probleeme (1, lk 35).
Orgo, Inge-Maret. Tööraamat töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste põhjustajana (3, lk 147).
Siigur, Heino. Keskmise palga ja puhkusetasu arvutamine (5, lk 235).
Siigur, Heino. Õigusnormide süstematiseerimisest (5, lk 261).
Uri, Egle. Töölepingu piiritlemisega seotud probleeme (6, lk 287).
Kaldmäe, Ülle. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus (6, lk 291).
Orgo, Inge-Maret. Peamised vaidlusküsimused töölepingu lõpetamisel töötaja mittevastavuse ja katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu (9, lk 449).
Muda, Merle. Töötajate õiguslik seisund äriühingu, ettevõtte või nende osade üleminekul (10, lk 503).

Tsiviilõigus


Odar, Jaano. Uue halduskohtumenetluse seadustiku rakendussätetest (5, lk 260).
Odar, Jaano. Kohtu suutlikkusest tsiviilasjade menetlemisel ja tsiviilseaduse arengust (9, lk 442).

Võlaõigus


Kull, Irene. Garantii ja käenduse õigusliku olemuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme (1, lk 15).
Nõmper, Ants. Probleemi edasiarendus: culpa in contrahendo ja eelleping (1, lk 22).
Kingisepp, Margus. Sidevahendite abil sõlmitud lepingute õigusliku regulatsiooni põhimõtetest (1, lk 27).
Raba, Kristi. Lepingute sõlmimine: rahvusvahelised ostu-müügilepingud ja võlaõigusseadus (6, lk 275).
Kuurberg, Maris. Heade kommetega vastuolus olevad lepingud (6, lk 280).
Kull, Irene. Võlaõiguse arengu kohtupraktikas (9, lk 444).

Õiguse ajalugu


Pihlamägi, Maie. Kohtuministeeriumi tegevusest aastail 1918–1940 (1, lk 4).
Paukštys, Indrek. Prokuratuuri funktsioonid Eesti Vabariigi algusaastatel (1918-1920) (2, lk 73).

Õigusfilosoofia Eesti Ühingus


Veinla, Hannes. Keskkonnaõiguse põhiprintsiipidest ja arengutest (1, lk 48).
Tavits, Gaabriel. Sotsiaalhooldusõigus – on see üldse õigus? (3, lk 151).

Õiguskeel


Oksaar Els. Kõnekeel, erialakeel, õiguskeel (4, lk 199).
Vals, Helju. Seadusandlus ja allahindlus. Juristid keelekohtulaua ees (10, lk 509).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse