Menüü

Kasutustingimused

Tere tulemast Tartu Ülikooli (1632) õigusajakirja Juridica veebilehele!
Kasutustingimused kehtivad kõigi kasutajate ja külastajate suhtes, kes külastavad Sihtasutus Iuridicum veebi­lehti, sealhulgas kuid mitte ainult järgmist veebilehte (edaspidi Veebileht):
-        www.juridica.ee , mis sisaldab Tartu Ülikooli õigusajakirja Juridica eestikeelse artiklikogu alates 1993. aastast.
 
Veebilehe omanik ning haldaja on Sihtasutus Iuridicum, asukohaga Näituse 20 Tartu 50409 Eesti (edaspidi Iuridicum).
SISSEJUHATUS
Selleks, et saada ligipääs Juridica sisule, tuleb kokku leppida Veebilehe kasutamise reeglites
Kui külastad või sisened kasutajana meie Veebilehele, nõustud meie Kasutustingimustega, seega palume Kasutustingimustega tutvuda. Kui kasutaja meie Kasutustingimustega ei nõustu, siis palume Veebilehte mitte kasutada.
 
Meil on õigus igal ajal ja ilma eelneva teavitamiseta Kasutustingimusi muuta, parandada ja ositi kustutada. Külastades Veebilehte pärast seda, kui Kasutustingimusi on muudetud, nõustutakse tehtud muudatustega.
KÜLASTAJAD JA REGISTREERITUD KASUTAJAD
Piiratud ulatuses on Külastajal võimalik kasutada Veebilehte tasuta

Registreeritud Kasutajad saavad tasu eest täieliku ligipääsu kõikidele täisteksti artiklitele
Veebilehe kasutajad on Külastajad (edaspidi Kasutaja või Külastaja) ja Registreeritud Kasutajad (edaspidi Kasutaja või Registreeritud Kasutaja).
 
Külastajatel on ilma tasu maksmata ligipääs erinevale infole sealhulgas, aga mitte ainult eestikeelse Juridica artiklite märksõnastikule, indeksile ja otsingusüsteemile.
 
Registreeritud Kasutajad saavad täieliku ligipääsu Veebilehel olevatele artiklitele vastavalt Registreeritud Kasutaja poolt valitud tellimisvariandile kas 2020. kalendriaastaks või poolaastaks. Täiendavat infot saab Veebilehel “tellimine” alt.
REGISTREERIMINE
Veebilehe artiklitele täieliku ligipääsu saamiseks on vajalik luua kasutajakonto, mis tähendab lepingu sõlmimist Iuridicumiga
Konto
Selleks, et saada Veebilehele täielik ligipääs tuleb Kasutajal sõlmida Iuridicumiga vastav leping. Selleks tuleb Kasutajal end registreerida ja luua kasutajakonto saades selliselt Registreeritud Kasutajaks.

Registreeritud Kasutaja võib olla füüsiline või juriidiline isik.
 
Vanusepiirang
Kasutajakonto loomiseks peab füüsilisest isikust Kasutaja olema vähemalt 18 aastat vana.
 
Parool ja turvalisus
Registreeritud Kasutaja nõustub valima võimalikult turvalise parooli ja hoidma parooli konfidentsiaalsena.
 
Loodud kasutajakonto ei ole teisele isikule üleantav.
 
Registreeritud Kasutaja vastutab kõige eest, mis tema kontol juhtub, välja arvatud kui Kasutaja teavitab Iuridicumi väärkasutusest.
 
Tasumine ja teenuse aktiveerumine
Registreeritud Kasutaja peab Iuridicumile tasuma, kas:
(1) arve alusel, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud e-posti aadressile. Ligipääs Veebilehe artiklikogu täistekstidele aktiveeritakse samal päeval, kui ülekanne on jõudnud Iuridicumi pangakontole); või
(2) pangalingi kaudu. Makse teostumisel saab Registreeritud Kasutaja koheselt juurdepääsu Veebilehe artiklikogu täistekstidele.
 
Tasu maksmisel kehtib Registreeritud Kasutaja ja Iuridicum vahel sõlmitud leping tähtaegselt vastavalt Registreeritud Kasutaja poolt valitud tellimisvariandile. Registreeritud Kasutaja on teadlik, et lepingu sõlmimisega kinnitab ta, et kaotab taganemisõiguse arvestades Veebilehe sisu eripära (kohene juurdepääs artiklikogule).
PIIRATUD VASTUTUS
Iuridicum ei vastuta Veebilehe kasutamisega seotud mistahes kahju eest
Kuigi tehakse kõik Veebilehe teenuse ja sisu kättesaadavuse, kvaliteedi ja  terviklikkuse tagamiseks, siis Iuridicum ei saa anda garantiid, et teenus ja/või selles sisalduv informatsioon on täielik või täpne.
 
Iuridicum ei vastuta kahju eest, mis tuleneb või on seotud Veebisaidi kasutamise või selles sisalduva informatsiooniga, ebatäpsuse või vea eest, sõltumata põhjusest või ajutisest võimatusest juurde pääseda.
 
Koduleht võib sisaldada hüperlinke või muid viiteid teistele veebilehtedele või ressurssidele. Iuriducum ei vastuta kolmanda isiku materjalide või ressursside eest, millele pääseb ligi eelnevalt mainitud hüperlinkide või viidete kaudu.
INTELLEKTUAALOMAND
Kasutajal on kohustus austada intellektuaalomandi õigusi ja järgida vaba kasutuse reegleid
 
Äriline kasutamine tuleb kokku leppida Iuridicumiga
Kogu Veebilehe sisu sealhulgas, kuid mitte ainult, kujundus, disain, pildid, kaubamärgid ja muu teave, on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandit puudutavate seadustega.
 
Lubatud on:
-        Veebilehe sisu reprodutseerida, printida, allalaadida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;
-        Veebilehe sisu tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
-        Veebilehe sisu kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
-        Veebilehe sisu reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;
Veebilehe sisu kasutamine läbi Iuridicumi poolt kättesaadavaks tehtud RSS-uudisvoo;
Igasuguse kasutamise eelduseks on, et Veebilehelt sisu ei adapteerita, muudeta ega toimetata; selgelt tuleb viidata autori nimele, teose nimetusele ning avaldamisallikale kohustusliku viitega artikli URL-le;
 
Kommertseesmärgil materjali kasutamiseks (nt peegeldamine; (mitte)süstemaatiline sisu väljavõtete tegemine; kogumike, andmebaaside või kataloogide koostamine;  reprodutseerimine ega edastamine mistahes vormis või viisil, kasutamine reklaami või müügiedendamise eesmärgil; levitamine; uute kollektiivsete teoste loomine või edasimüük) tuleb saada Iuridicumi nõusolek.
Iuridicum ei keeldu loa andmisest ilma mõjuva põhjuseta.
 
Iuridicumi intellektuaalse omandi kui ka Kasutajate privaatsuse kaitseks on keelatud robotite, ämblike, kaabitsate või muude automatiseeritud allalaadimise programmide või seadmete kasutamine mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult artiklite, teiste Kasutajate posti- või e-posti aadresside kogumine Veebilehelt.
KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Ebatõenäoliselt, kuid kui Kasutaja ja Iuridicumi vahel peaks tekkima vaidlus, siis see lahendatakse Eesti kohtus, kohaldades Eesti õigust
Käesolevad Kasutajatingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning neile kohaldub Eesti õigus.
 
Vaidlused lahendatakse Kasutaja ja Iuridicumi vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui ei õnnestu läbirääkimiste käigus saavutada kokkulepet, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.