Menüü

Kokkuvõte

1. aprillil 2003 jõustus uuendatud patendiseadus. Artiklis peatutakse autori arvates olulisematel patendiseaduse uuendustel, aga ka neil sätetel, mis uue seaduse redaktsioonis võimaldavad erinevaid tõlgendusi.

Leiutise autorite seotud küsimusi käsitledes juhib autor tähelepanu probleemidele, mis kaasnevad tagasilükatud (tagasivõetud vms) patenditaotluse autorite seadusjärgse lülitamisega väljaantud patendi autorite hulka. Selgitatakse ka komplikatsioone, mis võivad tekkida mitmele patendiomanikule identse patendi andmisega. Lahendusena pakub autor välja regulatsiooni, mis sunniks ühel ja samal kuupäeval sama leiutise kohta patenditaotluse esitanud taotlejaid omavahel kokku leppima. Uut seadust analüüsides selgitatakse, millistele nõuetele peab vastama leiutis või leiutiste kombinatsioon, et mitut leiutist saaks lülitada ühte patenditaotlusse. Peatutakse ka patendi vaidlustamise regulatsioonis toimunud uuendustel, juhtides tähelepanu mõningatele vasturääkivustele. Selgitatakse leiutise ajutise kaitse kui Eesti patendiseaduse jaoks uudset instituuti. Litsentsilepinguga seonduvalt tõstatatakse küsimus selle kirjaliku vorminõude vajalikkusest ja litsentsilepingu registreerimise õiguslikust tähendusest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse