Menüü

Kokkuvõte

On paratamatu, et riike tabavad eri aegadel kriisiolukorrad, mille erakordsuses tunduvad harjumuspärased piirangud ühiskondliku julgeoleku, tervise ja korra tagamiseks ebapiisavad. 2017. aasta septembri seisuga on näiteks Ukraina, Prantsusmaa ja Türgi otsustanud relvakonfliktide, ulatuslike terrorirünnakute ning riigipöördekatse tõttu kasutada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EIÕK) artiklis 15 sätestatud peatamisõigust. Teisisõnu on konventsiooniosalised kasutanud oma õigust sõja ajal või muus rahva eluvõimet ohustavas hädaolukorras konventsiooniga võetud kohustuste täitmise peatada. Artikli 15 järgi peavad vastavad meetmed, millega kohustuste täitmine peatatakse, olema olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalikud ega tohi minna vastuollu konventsiooniosalise teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega. EIÕK teatud artiklid ei ole siiski piiratavad ka kõige tõsisemates kriisiolukordades. Peatamisõiguse kasutamisel tuleb sellest viivitamatult teavitada Euroopa Nõukogu peasekretäri.

EIÕK kontrollorganil ehk Euroopa Inimõiguste Kohtul (EIK) on võimalik konventsiooniosalise tegevust nii peatamisõiguse aluseks oleva olukorra tõsiduse määramisel kui ka võetud erimeetmete valikul teatud ulatuses hinnata. Käesolevas artiklis uuritakse EIÕK artikli 15 sisulisi ja formaalseid kohaldamise eelduseid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse