Menüü

Kokkuvõte

Protsessiosalisteks halduskohtumenetluses on isikud, kes vaidluse algatavad, samuti isikud kes selle põhjustavad. HKS §12 määratleb protsessiosalistena samuti isiku või organi, kelle huvides kaebus või protest on esitatud. Halduskohtunik võib protsessiosalisena kaebuse või protesti läbivaatamisele kaasata pädeva järelevalvet teostava organi või ametiisiku.

1. Vaidlustalgatavad isikud

1Vaidlust saab halduskohtus algatada kaebuse või protesti esitamise teel. Halduskohtusse pöördumise õigust evivad subjektid määratleb §5. Nimetatud paragrahvi lg.1 kohaselt võib halduskohtusse kaebusega pöörduda enda kaitseks igaüks, kes leiab, et tema õigusi on rikutud või tema vabadusi on piiratud §-s 4 loetletud organi, asutuse või ametiisiku õigusakti või toiminguga. Selline õigus on ka isikute ühendusel oma liikmete või muude isikute huvides, kui ühenduse asutamisakt, põhikiri või seadus talle sellise võimaluse annab, samuti kohalikel omavalitsustel ja vähemusrahvuste kultuurautonoomia asutustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse