Menüü

Kokkuvõte

Õiguslik vastutus seondub juriidiliste kohustuste rikkumisega. Võlgniku vastutuse vormideks võivad olla eelkõige kriminaalõiguslik vastutus vastavalt karistusseadustikule, tsiviilõiguslik vastutus, mis seisneb kahju hüvitamise kohustuses, või pankrotiõiguslik vastutus, mis väljendub pankrotiseaduses sätestatud spetsiifilistes õiguskaitsevahendites, näiteks aresti või ärikeelu kohaldamine võlgniku suhtes.

Artiklis käsitletakse eelnimetatud kolme võlgniku vastutuse vormi, lähtudes sellest, et vastutuse eri vormidel on erinev tähendus ning need sõltuvad asjaolust, kas tegemist on vastutusega maksejõuetuse tekkimise eest või vastutusega pankrotimenetluses tekkivate kohustuste mittetäitmise eest. Autor juhib tähelepanu mõningatele ebakõladele pankrotiseaduse ja karistusseadustiku vahel, mis seonduvad eelkõige vastutuse subjektidega. Artiklis pakutakse nende kitsaskohtade ületamiseks välja nii tõlgendamisvõimalusi kui ka eri variante seaduse muutmiseks. Kuna 1. jaanuarist 2004 hakkab kehtima uus pankrotiseadus, siis on käsitluse aluseks eelkõige uue seaduse regulatsioonist. Praegu kehtivat pankrotiseadust kasutakse peamiselt võrdlusmaterjalina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse