Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt prokuratuuriseaduse § 1 punktile 6 on prokuratuuri üheks töövaldkonnaks rahvusvahelistest lepingutest tulenevate ülesannete täitmine. Analoogselt on prokuratuuri roll määratletud ka kriminaalmenetluse koodeksi 35. peatükis. Et aga nõuetekohaselt osaleda rahvusvahelises õigusalases koostöös, on vaja omada piisavalt informatsiooni nii välisriikide kriminaalõiguse kui ka kriminaalmenetlusõiguse kohta. Seetõttu sündiski 1997. aastal toonase Eesti riigiprokuröri Indrek Meelaku ja tema Rootsi Kuningriigi kolleeg Klas Bergenstrandi koostöö tulemusena Balti mere äärsete riikide peaprokuratuuride ümarlaud. Olgu siinjuures täheldatud, et nimetatud ümarlaua töösse on kaasatud lisaks vahetult Balti mere ääres asuvatele riikidele (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa, Poola ja Saksamaa) ka Norra ja Island. Lisaks juba toodud põhjustele tingis nimetatud regulaarse koosviibimise ka vajadus tõhustada ja kiirendada justiitsasutuste vahelist infovahetust ja koostööd. Esimene peaprokuröride ümarlaud toimus Rootsis aprillis 1997. Esimese ümarlaua aruteluteemad olid seotud koostöövormi üldiste põhimõtetega – edaspidiste kokkusaamiste regulaarsus, valdkonnad, millele enam rõhku pannakse jne.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse