Menüü

Uue halduskohtumenetluse seadustiku rakendussätetest

Autor:
Number 1999/5
Lk 260-260

Kokkuvõte

Riigikogu võttis 25. veebruaril 1999 vastu uue halduskohtumenetluse seadustiku. Rakendussätete kohaselt jõustub see 1. jaanuaril 2000. Rakendussätetes on kirjas ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine. Just selles osas tundub olevat põhjalikult järele mõtlemata ja kiirustades tegutsetud.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1 lõige 5 sätestab, et tsiviilasja ei vaata kõrgema astme kohus läbi enne, kui selle on läbi vaadanud madalama astme kohus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Nüüd siis ongi seadusandja muutnud seadust ja täiendanud tsiviilkohtumenetluse seadustikku §149 lõikega 6 järgmises sõnastuses: „Kui kohus leiab, et avalduse lahendamine kuulub halduskohtu pädevusse ja halduskohus on eelnevalt samas asjas leidnud, et see ei kuulu halduskohtu pädevusse, määrab asja lahendamiseks pädeva kohtu Riigikohtu tsiviil- ja halduskolleegiumi vaheline erikogu...“. Nagu selgub, võib selle seaduse alusel ka esimese astme kohtu lahendi peale pöörduda otse Riigikohtusse ja mitte nii, et ühte kolmest (käesoleval juhul siis ühte kahest) Riigikohtu kolleegiumist, vaid otsekohe tsiviil- ja halduskolleegiumi vahelisse erikogusse!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse