Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtualluvus"

Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes
Maarja Torga
2013 3, Lk 192 - 200
...erinevate välislepingutega reguleerivad rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimist Eesti kohtutes. Kohtulahendite analüüs......üheselt selge. Ilmselt on selle põhjuseks rahvusvahelist kohtualluvust reguleerivate määruste uudsus, rahvusvaheliste lepingute...
Nõuetest pankrotimenetluses
Paul Varul
2004 2, Lk 96 - 102
...Kui isegi jätta kõrvale ülalesitatud vastuargumendid kohtualluvuse osas ning pidada kohtu valikul ainumääravaks seda......halduskohtusse. Kui Riigikohtu esimese järelduse kohta kohtualluvuse küsimuses võib öelda, et see ei vasta küll seadusele...
Täitemenetlusalane kohtupraktika aastatel 2001–2003
Anneli Alekand
2003 8, Lk 561 - 569
...otsuste peale esitatud kaebuste lahendamise korda ja kohtualluvuse küsimusi, vastuväite esitamist notariaalse lepingu......teisegi astmesse edasi kaevata. 2. Kaebamise kord ja kohtualluvus Põhiliselt on kohtud täitemenetlusega seoses käsitlenud...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
Tööstusomandi süsteemi reformi käigus on taas kord päevakorral tööstusomandi apellatsioonikomisjoniga seotud küsimused. Artiklis otsitakse vastuseid küsimustele, milline peaks olema tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ...
Alaealise kasvatuslikud mõjutusvahendid
Heldur Saarsoo
1995 10, Lk 428 - 429
1961. aastal kehtestati Eesti NSV kriminaalkoodeks (edaspidi ENSV KrK). Sellest ajast võib kohus kuriteo toimepannud alaealise suhtes kohaldada kasvatuslikke mõjutusvahendeid. Seda juhul, kui kohus ...
1  2  järgmine lehekülg»