Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vaidlustamine, selle alused ja kord omavad suurt praktilist tähendust. Võimalus vaidlustada aktsionäride üldkoosoleku otsus on üks vähemusaktsionäride õiguste kaitse olulisi viise. Seetõttu on aktsionäride üldkoosoleku otsuste vaidlustamiseks kehtivas õiguses sätestatud täiendavad ning osalt erinevad õiguslikud alused, võrreldes muude tehingute (ning õigustoimingute) vaidlustamise (kehtetuks tunnistamise) ning tühisusega.

Praegune äriseadustikust ning tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenev regulatsioon üldkoosoleku otsuste kehtetuse ning tühisuse küsimuses on väheregulatiivne.

Euroopa Liidu direktiivid käsitletavas küsimuses puuduvad. Juba 1983. aastal tegi Euroopa Liidu Komisjon ettepaneku nn viienda direktiivi vastuvõtmiseks. Nimetatud direktiivi projekti 5 *1 artikli 42 kohaselt nähti ette liikmesriikide kohustus tagada võimalus üldkoosoleku otsuste tühisuse tunnustamiseks ja otsuste kehtetuks tunnistamiseks peamiselt formaalsete vigade tõttu (vead koosoleku kokkukutsumisel, vead hääletamisel) üldkoosoleku otsustes. *2 Euroopa Liidu tasemel puudub praegu seadusandlik initsiatiiv teema lõplikuks käsitlemiseks. Samas ei saa nimetatud küsimuse päevakorda tõusmist lähitulevikus välistada. *3

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse