Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tehingu vorm"

Vestlusrobotid ja autoriõigus
Aleksei Kelli, Arvi Tavast, Krister Lindén
2020 5, Lk 345 - 354
...sõnadeks), morfoloogilist ja süntaktilist analüüsi (mis vormis iga sõna on ja mis funktsiooni lauses täidab), sünonüümide......kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile (§ 4 lg 3 p 3). Sellest aspektist ei tekita vestlusrobotid...
Osaühingu osanikeregistri pidamine
Anneli Alekand
2015 1, Lk 10 - 15
...tegemisele. Sellist rada pidi minnes jõuame välja tehingute vorminõude küsimuseni, mistõttu ei saa autori meelest......autori meelest registripidamise tehnilist poolt ja tehingute vorminõuet vaadelda teineteisest lahus. Register...
Tehingu vorminõuded ja nende järgimata jätmise tagajärjed
Karin Sein
2010 7, Lk 508 - 516
...tsiviilseadustiku üldosa seaduse 4. peatükk reguleerib tehingu vormiga seonduvaid küsimusi. Tehingu vormi sätete...... Käesolevas artiklis antakse esmalt ülevaade peamistest tehingu vorminõuete uuendustest võrreldes varem kehtinud tsiviilseadustiku...
Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
...täielikult avastamata võlgniku ühepoolne mitteõigustehinguline tunnistus kui võla tunnistamise üks võimalik vorm......niisama; võlatunnistuse iseseisvus ja eraldatus alustehingust avaldub üksnes õiguslikus aspektis: võlausaldaja...
Autorilepingu uus kuub
Anne Kalvi
2003 4, Lk 250 - 260
...1998, komm. 3, lk 189. 34          Lepingu või tehingu vorminõude erinevate funktsioonide kohta vt P. Schlechtriem...
5. peatükk. Tehingud
Raigo Sõlg
1994 8, Lk 192 - 196
...muutmisele või lõpetamisele (§60 lg.1). ÜS–es lähtutakse tehingu defineerimisel uuest, meie õigussüsteemi jaoks seni......ÜS–e järgi kuuluvad mõiste „õigustoimingud“ alla tehingud ja TsK-i mõistes juriidiliste toimingute kõrval...
VI osa. Rakendussätted
Paul Varul
1994 8, Lk 205 - 205
...kohta käivatel sätetel (§–d 23–26, 41 ja 42), ja tehingu kehtetuse kohta käivatel paljudel sätetel (§–d 69–74......79 ja 80). Vastavalt ÜS-e §–le 174 kohaldatakse tehingu vormi suhtes tehingu tegemise ajal kehtinud seadust...
1  2  järgmine lehekülg»