Menüü

Kokkuvõte

Maksumenetluses on otsustusprotsessi keskseks osaks tõendamisküsimused. Tõendamiskoormuse puudulik ja ühekülgne regulatsioon võib viia ebaõige otsuseni eelkõige maksukohustuslase, kuid ka maksuhalduri (riigi) jaoks. Kuna maks on rahaline kohustis, põhjustab ebaõige maksustamine otsest kahju: tõendamiskoormuse normistiku probleemidest tulenevalt on kahju kandjaks eelkõige maksumaksja. Lisaks puutub maksude tasumisega kokku igaüks sõltumata enda tahtest, sellest tulenevalt on ebaõige maksustamine eriti teravalt tähelepandav.

Tõendamise küsimuste regulatsiooni kriitika on Eestis olnud pidev. 1. juulil 2002 jõustus uus maksukorralduse seadus, mis määratleb nii maksumenetluse üldise raamistiku kui ka konkreetsed menetlusreeglid, sh tõendamiskoormuse jaotuse normistiku. Maksukorralduse seaduse eelnõu üheks eesmärgiks oli maksukohustuslastele suurema kindlustunde loomine. Kas see ka õnnestus tõendamiskoormuse regulatsiooni aspektist lähtudes? Seda küsimust käsitletakse artiklis võrdluses Ameerika Ühendriikide ja Eesti maksuõiguse mudelriigiks oleva Saksamaa Liitvabariigi maksumenetlusõigusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse