Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusmenetlus"

Haldusorgani uurimiskohustuse ulatus Natura hindamise menetluses
Sandra Kaas
2023 1, Lk 41 - 60
...Üheks haldusmenetluse keskseks põhimõtteks on haldusmenetluse seaduse ......haldusmenetluse keskseks põhimõtteks on haldusmenetluse seaduse (HMS) §-s 6 sätestatud uurimispõhimõte. Selle......vastu huvi tundma ka avalik võim ise. See tähendab, et haldusmenetluses tähtsust omavate tõendite kogumise ülesanne on nii...
Üldkorraldusest määruseks ja vastupidi?
Madis Ernits
2022 7, Lk 451 - 462
...ratsionaalsed argumendid sootuks. Ühtlasi püüab autor abistada haldusmenetluse seaduse § 88 ja § 51 lõike 2 tulevasi tõlgendajaid......ministri (PS § 94 lg 2) määrusandluse raampädevuse ning haldusmenetluse seadus määratleb erinevad täitevvõimu õigusaktid...
Tants ametiabi ümber
Triin Roosve
2022 7, Lk 463 - 472
...sarnased ametiabi üldregulatsiooniga Saksa Liitvabariigi haldusmenetluse seaduses. Mõned HKTS ametiabisse puutuvad normid......sarnased ametiabi üldregulatsiooniga Saksa Liitvabariigi haldusmenetluse seaduses. *11 Mõned HKTS ametiabisse puutuvad normid...
Uuesti diplomi kehtetuks tunnistamisest plagiaadi tõttu
Alexander Lott
2020 10, Lk 829 - 837
...ulatus ei ole nii suur, et tuleks näiteks alustada haldusmenetlust diplomi äravõtmiseks“ *14 . Seega, kuigi nii Tartu......sisaldava väitekirja kaitsmise järel antud diplom oli haldusmenetluse seaduse *17 (HMS) § 66 lõike 2 järgi andmise hetkel...
Krestomaatiline käsitus haldussunnist ja haldustrahvid
Indrek Koolmeister
2020 4, Lk 231 - 241
...need mõisted õigusrikkumise toime pannud isiku suhtes haldusmenetluse toimetamisega ning seaduses sätestatud sunnivahendi......organite järelevalvevolitustega. Haldussundi kohaldatakse haldusmenetluses viimase reeglite ja printsiipide kohaselt ning reeglina...
Tehisintellekti kasutamine haldusakti andmisel
Kätliin Lember
2019 10, Lk 749 - 760
...tehisintellekti tehnoloogiate laiemad kasutusvõimalused haldusmenetluses võrreldes lihtsamate automatiseeritud tarkvaralahendustega......tehisintellekti tehnoloogiate laiemad kasutusvõimalused haldusmenetluses võrreldes lihtsamate automatiseeritud tarkvaralahendustega...
Vilistlase diplomi kehtetuks tunnistamine plagiaadi tõttu
Alexander Lott
2019 3, Lk 180 - 188
...eelduspäraselt on ta andmise ajal õiguspärane, s.t haldusmenetluse seaduse *7 (HMS) § 54 järgi antud pädeva haldusorgani......isik erandjuhtudel, kui menetlustoiming rikub isiku õigusi haldusmenetluse lõplikust tulemusest sõltumata või toob vältimatult...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»