Menüü

Kokkuvõte

Maksusüsteemi reguleeriv seadusandlus on täienenud uue seadusega. 24. oktoobril 1994. a. jõustus Vabariigi Presidendi poolt 10. oktoobril väljakuulutatud kohalike maksude seadus (edaspidi KMS; RT I 1994, 68, 1169), mille Riigikogu võttis vastu 21. septembril. Selle õigustloova aktiga tehti ka muudatusi ja täiendusi maksukorralduse seaduses (edaspidi MkS; RT I 1994, 1, 5; 24, 314; 68, 1169) ja hald sõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396).

Kohalike maksude kehtestamise õigust peetakse kohalikke omavalitsusi iseloomustavaks tähtsaks põhimõtteks. Kohaliku omavalitsuse Euroopa harta § 9 lg. 3 näeb ette, et vähemalt osa kohalike omavalitsuste finantsressurssidest saadakse kohalikest maksudest, mille suurust on neil õigus seaduse piires ise määrata. Põhiseaduse §157 lg.2 sätestab, et kohalikul omavalitsusel on seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi (vt. ka MkS §6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §5 lg.2 - RT I 1993, 37, 558; I 1994, 12, 200; 19,340). Kohalikud maksud kui maksusüsteemi osa on ette nähtud MkS-s (§ 6).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse