Menüü

Kokkuvõte

Vähemustega seotud õiguslikud (ja mitteõiguslikud) probleemid on läbi aegade tekitanud vaidlusi ja diskussioone nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil: millised õigused peaksid olema vähemuste esindajatel, kuidas neid tagada ja mis on üldse vähemus kui selline. Üldisemalt võiks vähemuseks nimetada inimeste gruppi, kes omavad ühiseid iseloomustajaid või huvisid, mis erinevad rahvastiku enamuse esindajate omadest.

Kodifitseeritud inimõiguste arengu vältel on püütud leida täiuslikku vastet kirjeldamaks ja andmaks tunnuseid isikutele, kes kuuluvad ühte või teise vähemusgruppi. Kuna neid gruppe võib riigis olla mitmeid ja erinevail alustel, nagu kultuur, etnilisus, keel, religioon, seksuaalne orientatsioon jne., võiks piiritleda, milliseid kriteeriume nende eristamisel kasutada. Keeleliselt erinev grupp ei pea alati tähendama vähemust ja rahvuslik vähemus ei baseeru alati keelelisel kriteeriumil. Üks olulisi inimõigusi on õigus mitte olla diskrimineeritud. Vähemustest õiguslikus tähenduses saab rääkida eelkõige rahvus- ja etnilise vähemuse huve silmas pidades. See võib kaasa tuua riigivõimu teatud positiivseid kohustusi. Teiste gruppide suhtes tuleb arvestada mittediskrimineerimise nõuet.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse