Menüü

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Senine praktika ja õiguslikud probleemid

Autor:
Number 1996/2
Lk 50-52

Kokkuvõte

Eesti tööstusomandi õiguskaitse süsteem käivitus 1992. aasta 1. oktoobril, kui jõustus Eesti Vabariigi kaubamärgiseadus RT 1992, 35, 459). Seadus legaliseeris ka Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni (edaspidi – komisjon) kui instantsi, mille ülesandeks on Riigi Patendiameti (edaspidi – Patendiamet) kui haldusorgani kaubamärgialaste otsuste peale esitatud kaebuste kohtueelne läbivaatamine ja nende kohta lahendite andmine. Kuigi kaubamärgiseadus sätestas komisjoni ülesanded ainult kaubamärkide osas, on hilisemad tööstusomandialased seadused laiendanud komisjoni pädevusse kuuluvate vaidluste ringi. Käesolevaks ajaks kuulub sinna kõigi selliste kaebuste lahendamine, mis esitatakse Patendiameti poolt tehtud otsuste kohta. Kuna aga komisjoni senine praktika on ainult kaubamärkidealane, siis vaatleb käesoleva töö autor just seda valdkonda, kuid väidab, et püstitatud probleemid ja pakutud lahendused on kasutatavad ka teiste tööstusomandi objekte käsitlevate vaidluste juures.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse