Menüü

Riik tsiviilõigussuhte subjektina ja mõningatest sellega seonduvatest probleemidest

Autor:
Number 1997/6
Lk 302-304

Kokkuvõte

Tsiviilkohtupidamise seadustiku (RT I 1993, 31, 538; 1996, 3, 57; 42, 811) kohaselt saavad tsiviilprotsessi poolteks olla füüsilised ja juriidilised isikud. Kuigi seda pole kusagil otseselt deklareeritud, võib nimetatud seadust ja iseäranis selle § 69 lõiget 1, mis fikseerib tsiviilprotsessi pooled, pidada suure tõenäosusega selleks aluseks, millele on alates 1993. aastast hakatud ehitama riigi kui õigussubjektiga seonduvaid printsiipe.

Tsiviilseadustiku üldosa seadus, mis võeti vastu 28. juunil 1994, paneb erinevat liiki isikutega seonduvad põhimõtted juba üldjoontes (kuigi mitte üheselt) paika. Nimetatud seaduse § 5 sätestab, et isikud jagunevad füüsilisteks ja juriidilisteks, kusjuures füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Järgmine paragrahv jaotab juriidilised isikud eraõiguslikeks ja avalik-õiguslikeks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse