Menüü

Kokkuvõte

Lisaks riiklikusse kohtusüsteemi kuuluvatele sõltumatutele kohtutele võib ühe või mitme vähemusse jäänud kohtuniku eriarvamus olla iseloomulik ka vahekohtutele. Kuid otsustamisel ei pruugi eriarvamusele jääda mitte ainult kohtunikud, vaid ka teiste vaidlusi lahendavate ja otsuseid langetavate kollegiaalsete, sh kohtueelselt õigusemõistmise funktsiooni teostavate organite vähemusse jäänud liikmed. Rahvusvaheliste vahekohtute statuute ja Eesti õigust analüüsides uurib autor, millised on eriarvamusele jäämise ja selle avalikustamise võimalused vahekohtutes ja muudes vaidlusi lahendavates ja otsuseid langetavates organites, sh avalikus halduses ja parlamendiõiguses. Selle kaudu püütakse artiklis selgusele jõuda, kas igas sellises menetluses esineb automaatselt vajadus eriarvamuse avalikustamise järele ja kui eriarvamust lubada, siis millistel alustel ning milline on eriarvamusele jäämise tagajärg ja tähendus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse