Menüü

Kokkuvõte

Lahkunud on suur teadlane, inimene, õppejõud, kolleeg Peter Schlechtriem. Inimesed, kes teda tundsid, imetlesid ja austasid teda kui äärmiselt tarka, erilise intelligentsiga õpetlast, energilist võrdleva õigusteaduse eest võitlejat, kui suure südamega inimest, kelle vastutulelikkus ja abivalmidus ei unune seda kogenutel kunagi. Unustamatud on tema selge ja lihtne stiil, mis muutis iga tema osalusel toimunud diskussiooni nauditavaks osasaamiseks keerulistest juriidilistest diskursustest.

Peter Schlechtriem sündis Jenas, õppis õigusteadust Hamburgis ning omandas doktorikraadi 1964. aastal Freiburgis, olles samal ajal professor Ernst von Caemmereri assitent. Kogu oma elu oli P. Schlechtriem seotud Freiburgi ülikooliga. Omandades aastatel 1964/1965 võrdleva õiguse magistrikraadi Chicago ülikoolis, pöördus ta pärast seda tagasi Freiburgi, habiliteerudes 1970. aastal taas professor Caemmereri käe all. Koostöö ühe tunnustatuma õigusteadlasega sai määravaks tema hilisemas tegevuses teadlase ja õppejõuna. Aastatel 1971–1977 töötas professor P. Schlechtriem Heidelbergi Ülikooli professorina, olles samal ajal ka Rahvusvahelise eraõiguse instituudi direktor. Pöördunud tagasi Freiburgi, sai temast professor E. von Caemmereri mantlipärija ning Rahvusvahelise eraõiguse instituudi (Institute for Foreign and International Private Law ) kaasdirektor kuni 2000 aastani. Ta oli aastatel 1970–1977 Võrdleva õigusteaduse ühingu (Gesellschaft für Rechtsvergleichung ) president. Ta valiti 1995. aastal Baseli Ülikooli ja 2002. aastal Tartu Ülikooli audoktoriks. P. Schlechtriem töötas külalisprofessorina Oxfordi, Chicago, Harvardi, Wellingtoni, Fribourgi ja Zürichi ülikoolides.

Professor P. Schlechtriem oli rahvusvaheliselt tunnustatud ja tuntud müügiõiguse spetsialist, kelle osavõtul töötati välja ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsioon ja UNIDROIT rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid. Hindamatu on tema panus Euroopa võlaõiguse harmoniseerimisel ja kujundamisel. Ta oli Euroopa tsiviilkoodeksi uurimisgrupi liige (Study Group for a European Civil Code ) ning UNIDROIT II printsiipide töögrupi liige, Ameerika õiguse instituudi (American Law Institute ) nõustaja. Ta on olnud ka tänapäevase alusetu rikastumise teooria loojaks ja kujundajaks.

Selle kõige juures oli tal aega ja tahtmist olla Eesti võlaõiguse kujundamise juures, tuua siia oma teadmisi ja kogemusi ning anda endast parim, et Eesti võlaõigusseadusest saaks mitte ainult moodsate põhimõtete ja käsitluste kandja, vaid ka töötav ja efektiivselt toimiv normide süsteem. P. Schlechtriemi juhendamisel on mitmed Eesti noored teadlased kirjutanud doktori- ja magistritöid. Nende jaoks on see ammendatamatu kogemus, õnn ja võimalus, mida ei unustata kunagi. Tema õpikud olid esimesed eestikeelsed õppevahendid võlaõiguse õpetamisel. Tema õpilastest said esimesed, kes tõid Eesti juristide-praktikute ette euroopaliku mõtteviisi, arusaamise õigusest ja selle toimimisest ühiskonnas. P. Schlechtriem oli õigusteadusliku ajakirja Juridica International toimetuskolleegiumi välisliige. Just tema toetusel on Eesti õigusteadlased saanud võimaluse aktiivselt osaleda Euroopa tsiviilkoodeksi väljatöötamisel. Hindamatu on tema panus Eesti õigusteaduse propageerimisel, meie teadlastele avaldamisvõimaluste pakkumisel ja Eesti tsiviilõigusteaduse tulemuste tutvustamisel kogu maailmas.

Raske on uskuda, et edaspidi puudub võimalus küsida nõu, saada lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele kolleegilt, kes on olnud heaks sõbraks ja ustavaks kaaslaseks läbi paljude aastate. Tunda Peter Schlechtriemi oli suur au ja privileeg meie kõikide jaoks.

Peter Schlechtriemi mälestades
Tartu Ülikooli õigusteaduskond


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse