Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 38 sätestab teadusliku tegevuse autonoomia: teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad. Samas sätestatakse ka, et ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud piires autonoomsed. Teaduskorraldust reguleerib täpsemalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, mille § 1 seab seaduse eesmärgiks sätestada teadus- ja arendustegevuse korralduse alused ning kindlustada õiguslikud vahendid teadus- ja tehnoloogialoome kui eesti kultuuri ja majanduse koostisosa säilimiseks ning edasiseks arenguks.

Eesti Teadusinfosüsteemi teadusasutuste alamregistrisse on kantud 122 teadus- ja arendusasutust. Registrisse kantud asutustest 38 on teadusasutused, mis on loodud avalik-õigusliku juriidilise isiku struktuuriüksusena. Avalik-õiguslikud ülikoolid on ka ise teadus- ja arendusasutustena registreeritud. Et põhiseadus sätestab lisaks teadusasutustele ka ülikoolide autonoomia, tekib ülikooli struktuuriüksusena loodud teadus- ja arendusasutuste puhul põhiseaduse sätete konkurents kolme õiguse tagamisel: (1) teadusliku tegevuse akadeemiline vabadus; (2) teadusasutuse institutsionaalne autonoomia ja (3) ülikooli institutsionaalne autonoomia.

Artiklis vaadeldakse, kas nende kolme vabaduse realiseerimine samaaegselt on võimalik, ning juhul kui ei ole, siis millest tõlgendamisel lähtuda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse