Menüü

Kokkuvõte

Kui on olemas oht, et võlgnik võib oma varast vabaneda ja nii seada ohtu nõude hilisema täitmise võimalikkuse, on võlausaldajal teatavatel tingimustel nii Eestis kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides õigus taotleda oma nõudele ajutist kaitset. Üheks selliseks ajutiseks kaitsemeetmeks on võlgniku pangakontode arest, mida Eesti õiguses tuntakse kui hagi tagamise abinõu.

Siiani kehtinud reeglistik kaitsemeetmete piiriülest efektiivset taotlemist ja täitmist ei soodustanud. Võlausaldaja oli sunnitud kokku puutuma eri õigussüsteemide ja nõuetega ning keelebarjäärist tulenevate takistustega. Olukorra parandamiseks võeti Euroopa Liidus 15. mail 2014 vastu määrus nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades. Määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 27. juunil 2014 ning seda kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2017. Käesolevas artiklis antakse ülevaade nimetatud määruse eesmärkidest, kohaldamisalast ja peamistest reeglitest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse