Menüü

Kokkuvõte

Isikuvastased süüteod moodustavad karistusõiguse eriosa traditsioonilise ja võiks eeldada, et nii kohtupraktikas väljakujunenud kui ka dogmaatiliselt läbitöötatud osa. Ometi on Riigikohtu viimaste aastate praktika näidanud, et selleski valdkonnas tuleb ette kaasusi, mille käsitlemine ei allu tüüpilistele skeemidele. See tõdemus on omakorda viinud järeldusele, et vajame ka uusi seadusandlikke lahendusi. Karistusõiguse revisjoni käigus ongi mõned sellised ette võetud.

Artikkel annab lühiülevaate seniste lahenduste probleemidest ning tutvustab revisjoni käigus karistusseadustiku (KarS) isikuvastaste süütegude peatükis tehtud olulisemaid muudatusi ja täiendusi: raske tervisekahjustuse tunnustes tehtud täiendusi, lisandunud kakluses osalemise koosseisu (KarS § 1191) ja kehalise väärkohtlemise kooseisus (KarS § 121) tehtud muudatusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse