Menüü

Kokkuvõte

Kodanike igapäevaelu ning riigi toimepidavust mõjutavates tarkvaralahendustes võetakse kiiresti kasvava trendina kasutusele üha rohkem (ahtal) tehisintellektil põhinevaid osiseid, mis võivad tavakasutaja jaoks jääda märkamatuks, kuid mõjutavad olulisel määral rakenduste toimimise loogikat ning selle tulemeid. On oluline, et tehisintellekti pakutavate võimaluste paremaks ärakasutamiseks ning nii abstraktsete, etteaimatavate kui ka juba realiseerunud riskide haldamiseks saaks paika sobilik regulatsioon ning ületataks tänaseks tekkinud olulise mõjuga lõhe praktikute ja teoreetikute vahel.

Tehisintellekti rakendused toetuvad masinõppeks kasutatud andmetele, mille suurem hulk ja kõrgem kvaliteet tõstavad rakenduste potentsiaalset efektiivsust, ning algoritmidele, mille abil andmeid analüüsitakse ja tulemusi esitletakse. Tehisintellekti kasutuselevõtuga seotud väljakutsete seas on üheks olulisemaks erapoolikuse ning õigluse aspekt, milleteemalised arutelud keskenduvad tihti just andmete ning algoritmide kontrollile ja lootusrikkale parandamisele, jättes kõrvale esitatavate küsimusete realistlikkuse ning õiglustunde ja ühiskondlike vaikivate kokkulepete hallide alade ulatuse.

Nii Eesti kui ka laiemalt Euroopa Liidu kontekstis peame me kiiresti liikuma edasi tehisintellekti-alaste väljakutsete lihtsustatud käsitlemisest ning näilisi lahendusi tootvast regulatsioonifetišist. Ambitsioone ja hulljulgeid investeeringuid pole globaliseerunud ühiskonnas võimalik ülemäärase regulatsiooniga piiridesse suruda, küll aga on võimalik selle abil lämmatada innovatsioon, kaotada potentsiaalne konkurentsieelis jutustamise asemel tegudele keskenduvate turuosaliste ees ning jätta kodanikud meie väärtusruumist oluliselt erinevatel alustel toimetavate jõudude meelevalda.

Selleks et astuda arukad järgmised sammud, peame me kokku leppima definitsioonides, vältima tehnoloogiliste lahenduste antropomorfiseerimist; teadvustama ning aktsepteerima varasemalt peitu jäänud oluliste ühiskondlike mehhanismide keerukust ja ühese lahenduse puudumist; lõpetama eetika sildi all eelarvamuste põhistamise; seadma prioriteediks andmete korrastamise ja ristkasutuse; looma soodsa keskkonna eksperimenteerimiseks ning pilootrakenduste turvaliseks kasutuselevõtuks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse