Menüü

Kokkuvõte

Kohtuekspertiisiks võib pidada tegevust, mille käigus on õigusmõistmise kontekstis kasutatud asja või asjaolude uurimiseks mittejuriidilisi eriteadmisi. Kohus võib vajada neid mittejuriidilisi eriteadmisi praktiliselt kõigis mõeldavates valdkondades alates meditsiinist ja lõpetades kasvõi kosmoseteadusega. Kui harva nõutud ekspertiise teevad reeglina valdkonda tundvad spetsialistid näiteks ülikoolidest, kelle põhitöö ei ole seotud kohtule eksperdiarvamuse andmisega, siis suurema nõudlusega ekspertiisitegevus on koondunud kohtuekspertiisi asutustesse, mille põhiülesandeks ongi ekspertiiside tegemine. Neis kohtuekspertiisi asutustes viljeletavad erialad on koondunud rahvusvahelistesse katusorganisatsioonidesse, mis veavad ekspertiisiteaduse (ingl forensic science) üldist arengut ja suundumusi, millele käesolev mõtisklus keskendubki.

Autor annab oma visiooni sellest, kuhu on liikumas kohtuekspertiis. Arutletakse viie suundumuse üle kohtuekspertiisis, mis lühidalt loetletuna on tõendi kaalu matemaatiline hindamine, juristide kaasamine tulemuste hindamisse ja kaalumisse, tasakaalu leidmine operatiivsete vajaduste ja kohtulike vajaduste vahel, riigisisese ja rahvusvahelise koostöö suurenemine ning tehisintellekt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse