Menüü

Kokkuvõte


Kommentaare Eesti uue konkurentsiseaduse kohta

Üldist

Konkurentsi põhiküsimuste reguleerimine kuulub turumajanduse valdkonda. Konkurentsiseadusandlus moodustab „mündi teise poole“ nendele põhivabadustele, mis on liberaal-demokraatliku turumajandussüsteemi tuum: lepinguvabadus, ettevõtlusvabadus, konkurentsivabadus ja intellektuaalse omandi kaitse. Et kodanikud võiksid nautida vaba ja demokraatliku ühiskonna poolt igaühele garanteeritud „õigusheadust“ (saksa k. Rechtsgut, soome k. oikeushyvä), on nende vabaduste kaitse absoluutselt hädavajalik.

Arenenud turumajanduse süsteemis, eriti kui rahvamajandus moodustab suure ning raskelt reguleeritava terviku, millest on keeruline ülevaadet saada (näit. USA, Saksamaa, Euroopa Liit), on ka vaba konkurentsi garanteerimiseks vaja suurt ja efektiivset õigusaparaati: arenenud ja detailset - ning samal ajal üsna komplitseeritut - seadusandlust, suurt konkurentsiametit ning spetsialiseeritud advokatuuri. Niisuguse süsteemi tegevuse aluseks on osalejate asjatundlikkus, kogemused ning kogu õigus- ja ärikultuuri arengu ja kvalifikatsiooni kõrge tase.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse