Menüü

Töösuhete reguleerimise printsiibid tööseadustikus

Autor:
Number 1997/4
Lk 177-180

Kokkuvõte

Tööseadustiku eelnõu (edaspidi eelnõu) väljatöötamise käigus muudeti ja täiendati oluliselt senise töölepingu seaduse (edaspidi TLS; RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; 26, 411; I 1995, 14, 170; 16, 228; I 1996, 3, 57) üldsätteid, mis olid aluseks eelnõu üldosa koostamisel. Erinevalt TLS-st on eelnõus sätestatud ka töösuhete reguleerimise põhimõtted, mis rajanevad peamiselt rahvusvahelise tööõiguse normidel ja mida siiani võis leida vaid õigusteoreetilistes käsitlustes [3, lk 13-14]. Töösuhete reguleerimise printsiipide fikseerimine eelnõu üldosas on põhjendatud ja vajalik, sest toodud põhimõtted on töösuhete reguleerimise aluseks läbivalt kogu eelnõus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse