Menüü

Mõnedest kohaliku omavalitsusega seonduvatest õiguslikest küsimustest

Autor:
Number 1997/6
Lk 278-287

Kokkuvõte

Käesoleva artikli kirjutamise põhjuseks on autori soov käsitleda mõningaid õiguslikke probleeme, millega tal Tartu Linnavalitsuse juriidilise osakonna juristina on tulnud kokku puutuda. Samuti püüab autor hinnata teatud riiklikke ja kohalikke õigusakte. Artikkel on üles ehitatud probleemvaldkonniti ja selles on esitatud näiteid peamiselt Tartu linnas tehtud õiguslikest otsustustest.

Valla/linna põhimääruse õiguslikust regulatsioonist

Arvestades seaduste muutumist ja seoses kohalike volikogude viimaste valimistega on omavalitsusüksustes asutud muutma valla/linna põhimäärusi. Alljärgnevalt vaatleme seda protsessi kahest aspektist. Esiteks, milliseid uusi seadusandlikke akte ja varemkehtinud õigustloovatesse aktidesse tehtud muudatusi tuleks (võiks) arvestada valla/linna põhimääruse muutmisel.
Teiseks, milliseid valdkondi tuleb valla/linna põhimääruses vastavalt kehtivatele seadustele õiguslikult reguleerida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse