Menüü

Kokkuvõte

Planeerimis- ja ehitusseadusega (RT I 1995, 59, 1006; edaspidi PlES) tehti kohalikele omavalitsustele ülesandeks korraldada ja juhtida oma territooriumil planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalast tegevust. PlES §2 näeb ette, et kohalik omavalitsus võtab vastu valla või linna ehitusmääruse. PlES on kehtinud kaks aastat ning seisuga 20. august 1997 on vastu võetud 59 ehitusmäärust (need 59 on avaldatud Riigi Teataja Lisades). Vastavalt Eesti territooriumi haldusüksuste nimistule (RT I 1995, 40, 567) on Eesti territooriumil 46 linna, 205 valda ja 2 alevit, kokku 253 haldusüksust. Seega on käesoleval ajal reguleerinud planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalast tegevust oma territooriumil ca <@188> haldusüksustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse