Menüü

Rahvusvahelise õiguse käsitlusest 1992. aasta Eesti põhiseaduses

Autor:
Number 1998/7
Lk 361-369

Kokkuvõte

Rahvusvahelise õiguse normid ei reguleeri kogu rahvusvahelise õigusega seonduvat problemaatikat. Küsimused, mida rahvusvahelistest normidest sõltumatult lahendab siseriiklik õigus, on põhiseaduslike riigiorganite kindlaksmääramine, mis rahvusvahelise õiguse normide väljatöötamisel osalevad; protseduurid, mis võimaldavad anda rahvusvahelise õiguse normidele siseriikliku kehtivuse ja neid rakendada ning siseriikliku kehtivuse omandanud rahvusvahelise õiguse normide kohaldamine vastuolu korral siseriikliku õigusega. 1992. aasta põhiseadus on esimene Eesti põhiseadus, mis annab senisest märksa põhjalikuma regulatsiooni rahvusvahelise õiguse ja Eesti õiguse omavahelise suhte kohta. Käesoleva töö eesmärgiks on Eesti õigusdoktriini kuuluvuse määratlemine eelmise sajandi lõpus ja käesoleval sajandil siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse omavahelise suhte kohta levinud arusaamade alusel ning analüüsida seda kehtiva põhiseaduse normide kaudu. Seega ei ole kaasajal Eesti õigusdoktriini kujundamisel vastavas küsimuses ainsateks lähtealusteks uurijate isiklike tõekspidamiste poolt kujundatud visioonid õiguskorrast, vaid sellekohase arutluse saab tugevamini seostada ka kehtivate põhiseadusnormidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse