Menüü

Kokkuvõte


Probleemi püstitusest

Haldussunni temaatika on käesoleval ajal aktuaalne põhiliselt seetõttu, et haldussunni õigusteoreetilised ning seadusandlikud alused ja tema kohaldamise praktika on vaja vastavusse viia õigusriigi nõuetega. Õiguslikult on ebapiisavalt või ajanõuetele mittevastavalt reguleeritud nii riikliku järelevalve teostamine kui ka otseselt haldussunni kohaldamine. Kavandatavad muudatused avalikus õiguses hõlmavad seetõttu ka haldussundi. Nende muudatuste aluseks ei saa olla aga mitte üksnes teiste riikide seadusandluse, vaid ka meie kehtivas õiguses sätestatud haldussunni ja selle kohaldamise mehhanismi analüüs.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse