Menüü

Kokkuvõte

Viimase aja õigusloomes ja haldussunni kohaldamise praktikas on konfiskeerimise probleemid omandanud arvestatava aktuaalsuse. Konfiskeerimise sätteid on muudetud HÕS-s, rida sellekohaseid seadusandlike novelle sisaldub autoriõiguse seaduse muudetud redaktsioonis, tarbijakaitseseaduses, toiduseaduses ning teistes hiljuti vastuvõetud aktides. Suurenenud on konfiskeerimisega seonduvate kohtulahendite arv. Samas on konfiskeerimist käsitlev normistik jätkuvalt vastuoluline ja lünklik, mis avaldab vahetut mõju praktikale. Ka karistusseadustiku väljatöötamine eeldab konfiskeerimise kaasajale vastavat reguleerimist. Pole ülearune rõhutada, et ülaltoodu seondub ka Euroopa Nõukogu 1990. aasta rahapesu ja kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooniga ühinemise ettevalmistamisega. Alljärgnevas vaatleme konfiskeerimise kui haldussunnivahendi õiguslike aluste ja mehhanismi mõningaid keskseid aspekte. Konfiskeerimise kohaldamine seoses kuriteoga omab teatavaid õiguslikke erisusi ning ei ole käesoleva käsitluse iseseisvaks objektiks. Siinjuures tuleb aga nentida, et mitte kõik sellised erisused õiguslikus regulatsioonis ei ole vajalikud ja põhjendatud. Tingimuste ja ulatuse osas peaks konfiskeerimine omama ühtseid aluseid, mis eelduslikult on saavutatav karistusseadustiku väljatöötamisel ja rakendamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse