Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Piiratud vastutus on üldjuhul üks peamisi aktsiaseltsi vormi valimise põhjusi. Samas, ühingu juhatuse liikmed ei ole vabastatud isiklikust vastutusest lihtsalt sellepärast, et ettevõtluseks kasutatakse piiratud vastutusega kapitaliühingut. Arvestades äritegevusega paratamatult kaasnevaid majanduslikke riske, võib äriühingu juhatuse liikme ametikoht osutuda küllaltki riskantseks positsiooniks. Tehes äriühingu nimel ettevaatamatult või isegi tahtlikult tehingu, mis on äriühingu jaoks kahjulik, võib juhatuse liige osutuda väga kergesti kahju hüvitamise nõude subjektiks. Seadustes peab olema sätestatud ja ka äriühingul peab olema lubatud kehtestada õiguslikke instrumente, mis kaitseksid hoolsaid ja lojaalseid juhatuse liikmeid nende vastu esitatud kahju hüvitamise nõuete korral, julgustaksid neid asuma juhatuse liikme ametikohale ja heas usus võtma äriühingu nimel mõistlikke riske, kartmata sellega kaasneda võivat isiklikku vastutust. Õigusnormid peavad sätestama vastutuse kindlad alused ning võimaldama mõningal määral piirata juhatuse liikmete isikliku vastutuse ulatust, leevendada selle tagajärgi või teatud juhtudel isegi vabastada nad üldse tekitatud kahju hüvitamisest, kui kahju tulenes heausklikest tegemistest või tegemata jätmistest.

Käesoleva artikli eesmärgiks on käsitleda eelkõige mõningaid juhatuse liikmete isikliku tsiviilvastutuse limiteerimise võimalusi. Võrdlevalt on analüüsitud peamiselt Ameerika Ühendriikide õigusnorme ja Eestis kehtivaid seadusi. USA pikaajaline kohtu- ja äripraktika on kujundanud välja juhatuse liikmete kaitseks ja vastutuse piiramiseks häid õiguslikke instrumente ning garantiisid, millest võib tuletada täiendusi ka Eesti vastavatele õigusnormidele. Samuti tuuakse võrdluseks näiteid ka Euroopa Liidu nn struktuuridirektiivi eelnõust *1 ning mitmete Euroopa riikide vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Kergendamaks käesoleva artikli lugemist, käsitleb autor isikutena, kelle isikliku vastutuse ulatuse piiramise võimalustest ülevaade antakse, eelkõige aktsiaseltsi juhatuse liikmeid, kuigi enamjaolt on kõik nende kohta käivad õigusnormid kohaldatavad ka teiste eraõiguslike juriidiliste isikute nõukogu ja juhatuse liikmetele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse