Menüü

Kokkuvõte

Analüüs finantsteenuse osutaja vaatenurgast

Võlaõigusseaduse eelnõu (edaspidi VÕS) teise peatüki teises jaos on Eesti õiguses uudsena leidnud põhjalikku reguleerimist tüüptingimuste kasutamine. *1 Teataval määral on tüüptingimuste kasutamine krediidiasutuste poolt juba praegu reguleeritud krediidiasutuste seaduse §-s 89 *2 .

Tüüptingimused esitatakse tingimuse kasutaja poolt ning teisel poolel ei ole praktiliselt võimalust neid muuta, ta peab need pakutud kujul vastu võtma. Tüüptingimustega lepingud on eriti levinud sellistes valdkondades nagu pangandus ja kindlustus, aga ka ehitustegevus, kaubandus ja transport.

VÕS-ga sätestatavat tüüptingimuste regulatsiooni on kirjanduses küllalt põhjalikult käsitletud tarbija ehk teise poole aspektist. Selle artikli eesmärk on analüüsida tüüptingimustel lepingute sõlmimise regulatsiooni tüüptingimuse kasutaja, eelkõige finantsteenuse osutaja seisukohast lähtudes.

Praktikule tundub VÕS eelnõus sisalduv tüüptingimuste regulatsioon olevat põhjendamatult ühekülgne, pannes seega tingimuse kasutaja ebamõistlikult raskesse olukorda. Alljärgnevalt on välja pakutud kaks erinevat võimalust saavutada tingimuse kasutaja ja teise poole vaheliste suhete reguleerimises mõlema poole huvide kaitse õiglasel viisil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse