Menüü

Kokkuvõte

Artiklis käsitletakse isikuandmete kaitse tekkimise põhjuseid, selle aluspõhimõtteid ning arengulugu ning otsitakse vastust küsimusele, miks on vaja kaitsta isikuandmeid.
Artikli esimeses osas käsitletakse andmekaitse ajaloolist arengut. Muuhulgas on vaatluse all Euroopa Nõukogu konventsioon isikuandmete töötlemisel, OECD soovitused isikuandmete ja privaatsuse kaitseks ning Euroopa Liidu andmekaitse direktiiv. Mainitud dokumentide käsitlemisel on eeskätt kirjeldatud seda, millised on nende aktide vastuvõtmise eesmärgid, millist tähtsust kõnealused dokumendid omavad ning kuidas omavahel suhestuvad.

Kuivõrd isikuandmete kaitse eemärk on kaitsta eraelu puutumatust, on artikli teises osas tähelepanu pööratud privaatsuse lahtimõtestamisele. Kuna üksikisiku privaatsus ei ole absoluutne õigus ning andmekaitse puhul on põhiküsimuseks see, kas konkreetse kaasuse puhul on privaatsuse piiramiseks olulisemaid huvisid või mitte, peatutakse artiklis erinevate huvide kaalumise küsimustel.

Lõpetuseks vaatleb autor isikuandmete kaitsmise erinevaid teoreetilisi ja praktilisi võimalusi. Keskendutud Euroopa ja USA mudelitele, võrreldakse neid ning käsitletakse ka erinevatest lahendustest tingitud probleeme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse