Menüü

Kokkuvõte

Euroopa on (inim)õiguste ja vabaduste osas kõige rohkem reguleeritud ja tugevamalt kaitstud piirkond maailmas. Inimeste põhiõigusi ja -vabadusi Euroopas kaitsevad riikide enda konstitutsioonid ja institutsioonid, aga ka rahvusvahelised õigusaktid ja süsteemid, nagu ÜRO asjakohased lepingud ja järelevalvesüsteemid ning Euroopa inimõiguste konventsioon ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta lisandumise järgselt võib juba õigustatult küsida: kas Euroopa pole inimõiguste ja vabaduste osas juba ülereguleeritud ja -kaitstud? Kas ehk pole tavainimesele arusaadava selguse ja vajaliku kindluse asemel keerukust ja ebaselgust juurde tekitatud?

Artikkel annab lühiülevaate inimeste põhiõiguste ja -vabaduste kaitse süsteemist Euroopas ning arutleb selle üle, miks loodi Euroopa Liidu põhiõiguste harta, milline on harta iseloom, kellele ta on suunatud ja milline on harta mõju Eesti põhiseaduskorrale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse