Menüü

Kokkuvõte

Proportsionaalsuse põhimõte on Euroopa Ühenduse õigussüsteemis laialdaselt kasutusel ja tänaseks pea kõikjal mujal ka vähemalt põhimõtteliselt tunnustatud. Tegu on õiguse üldprintsiibiga, mis Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 11 sisaldudes on keskne kategooria võrdsusõiguste riive lubatavuse kontrollimisel. Riigikohus sisustas proportsionaalsuse põhimõtet juba oma varastes lahendites, võttes eeskujuks Saksa Liidukonstitutsioonikohtu materiaalse põhiõiguslikkuse kontrolli viieastmelise põhiplaani. Samuti on meile küllalt tuttav Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt proportsionaalsuse printsiibile antud tõlgendus.

Artiklis heidetakse pilk proportsionaalsuse printsiibi sisustamisele Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu ja Kanada Ülemkohtu praktikas. Lähema vaatluse objektiks võetakse Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalvekolleegiumi 1. septembri 2005. a otsus asjas 3-4-1-13-05. Artiklis antakse paralleelselt hinnang, kas ja kuivõrd on Riigikohtul õnnestunud Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu ja Kanada Ülemkohtu proportsionaalsuse tuvastamise skeemide kontrollastmed läbida ning kas nende samm-sammult kasutamine võinuks viia teistsuguse otsuseni e-hääletuse kaasuses. Skeemide võrdlemise juures on seotud kaks teemat – võrdsusõigused ja proportsionaalsus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse