Menüü

Kokkuvõte

Sotsiaalministeeriumis on käimas uue lastekaitse seaduse eelnõu väljatöötamine. See peaks lähitulevikus asendama kehtivat, kuid mitmeski mõttes deklaratiivset lastekaitse seadust. Muuhulgas soovitakse seaduse põhimõtete hulka lisada säte, mille järgi oleks keelatud igasugune laste füüsiline ja alandav karistamine. Last tohiks edaspidi karistada vaid kohaste meetmetega igapäevase kasvatuse osana lapse vanem ja kasuvanem ning laste hoolekande ja haridusasutuse sisekorraeeskirjades ettenähtud töötaja. Samuti soovitakse eelnõus ette näha, et lasteasutused ei kasutaks üldjuhul lapse suhtes sunnimeetmeid.

Sotsiaalministeeriumi sammud lastekaitse seaduse muutmiseks ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni täielikumaks rakendamiseks on vajalikud ning kooskõlas paljude Euroopas tunnustatud printsiipide ja kehtivate konventsioonidega. Samas võib aeg-ajalt kahelda, kas õigusliku regulatsiooni muutmine on Eesti ühiskonnas täielikult mõistetav.

Artiklis antakse ülevaade nii hetkel Eestis kehtivatest õigusaktidest kui ka rahvusvahelistest lepetest ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest, mis otseselt või kaudselt käsitlevad laste karistamist ja füüsilist väärkohtlemist. Põgusalt on vaadeldud ka õiguslikku olukorda teistes Euroopa riikides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse