Menüü

Kokkuvõte

Eesti kohtusüsteemi iseloomustab tsiviilasjade läbivaatamisel lihtne kolmeastmeline ülesehitus.

Ringkonnakohus on teise astme kohus, kes vaatab apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendeid. Ringkonnakohtul on piiratud pädevus: ringkonnakohus kontrollib esimese astme kohtu otsuse seaduslikkust ja põhjendatust üksnes osas, mille peale on edasi kaevatud, ning arvestab sealjuures maakohtu poolt õigesti tuvastatud asjaolusid. Uusi asjaolusid arvestab ringkonnakohus niivõrd, kuivõrd nende esitamine on lubatud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 651 lg 1 ja § 652).

Artikliks selgitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § des 652 ja 656 peituvaid asjaolude ja tõendite arvestamise eeldusi ning nende sätete kohaldamise praktikat. Nimetatud normid kannavad endas teises kohtuastmes asjaolude ja tõendite esitamise piiramise põhimõtet (preclusion’i põhimõte) ja sõltub kohtupraktikast, kas see põhimõte mureneb või jääb kehtima. Autor jõuab Riigikohtu lahendeid analüüsides seisukohale, et Eestis piiramise põhimõte siiski kehtib.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse