Menüü

Kokkuvõte

Järjest rohkem on viimastel aastatel võlausaldajatel vaja täita Eestis tehtud kohtulahendit mõnes välisriigis. Euroopa Liidu liikmesriigi puhul on võlausaldajal võimalus taotleda tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kinnitamist Euroopa täitekorraldusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 alusel. Nimetatud määruse eesmärk on luua vaidlustamata nõuetele Euroopa täitekorraldus, mis lubaks kohtulahendite ning ametlike dokumentide vaba ringlust kõikides liikmesriikides ilma vahemenetlusteta. Euroopa täitekorralduse määrus on Euroopa Liidu liikmesriikides vahetult kohaldatav. Kohtulahendi Euroopa täitekorraldusena kinnitamine tähendab seda, et kui tsiviilkohtumenetluses tehtud kohtulahend vastab Euroopa täitekorralduse määruses sätestatud nõuetele, annab kohtulahendi teinud maakohus välja vastava tõendi, kasutades selleks määruse lisas esitatud tüüpvormi.

Käesolev artikkel käsitleb Euroopa täitekorralduse määrust ja annab ülevaate nimetatud määruse kohaldamisest koosmõjus tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetega. Esiteks analüüsitakse, millised on Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamise üldised eeldused, millised Eesti kohtu tehtavad kohtulahendid saavad olla nimetatud määruse reguleerimisalas, käsitletakse kohtualluvuse küsimusi ja menetlusele kohaldatavaid miinimumnõudeid. Viimasena selgitab artikkel Euroopa täitekorralduse määruse ja sama valdkonda reguleerivate teiste määruste omavahelist suhet.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse