Menüü

Kokkuvõte

Tootjavastutuse regulatsioon Euroopa Liidus põhineb tootjavastutuse direktiivil 85/374/EMÜ vastutuse kohta defektsete toodete korral, mida muudeti 1999. aasta direktiiviga 1999/34/EÜ, laiendades regulatsiooni kohaldamissfääri põllumajanduslikule toorainele. Direktiiv taotleb täielikku ühtlustamist ning suunab tootjaid turule laskma üksnes ohutuid tooteid. Tootjavastutuse reeglid on Eestis üle võetud võlaõigusseadusega ning sätestatud seaduse 53. peatüki 3. jaos.

Regulatsioon sätestab ammendava kataloogina asjaolud, mille tõendamise korral vabaneb tootja mõistega hõlmatud isik vastutusest tootjavastutuse sätete alusel. Artiklis analüüsitakse tootjat vastutusest vabastavate klauslite kohaldamise eeltingimusi, määratakse nende kohaldamissfäär Eesti kehtivas õiguses ning ühtlasi uuritakse, kas esineb erinevusi või vastuolusid regulatsiooni aluseks oleva tootjavastutuse direktiiviga võrreldes. Analüüsi käigus otsitakse vastust küsimusele, kui kõrgele on seatud tootja jaoks vabandatavuse eri aluste korral tõendamiskünnis. Artiklis on kasutatud Euroopa Kohtu lahendeid, mis sisustavad tootjavastutuse direktiivi asjakohaseid sätteid. Artiklis ei analüüsita kannatanu kaassüüd tootja vastutust piirava alusena.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse