Menüü

Kokkuvõte

Küsimus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESMAL) artikli 4 lõike 4 põhiseaduspärasuse kohta on õiguskantsleri initsiatiivil jõudnud Riigikohtusse arutamiseks. Käesolevas artiklis puudutatakse lisaks Riigikohtule esitatud küsimusele mõningaid ESMAL ga seonduvaid õiguslikke probleeme nii riigisisese kui ka Euroopa Liidu õiguse vaatenurgast.

Esmalt peatutakse ESMAL õiguslikul olemusel, seejärel puudutatakse küsimust, millised on Eesti põhiseaduse täiendamise seaduse seosed kerkinud õigusliku küsimusega. Käsitletakse ESMAL artikli 4 lõike 4 probleemkohti, sealhulgas tõstetakse esile oluline kõrvalekalle senistest Euroopa Liidu otsustusmehhanismidest ja demokraatiastandarditest. Lisaks esitatakse tees, mille kohaselt on mitmed ESMAL lahendused Euroopa Liidu õiguse seisukohalt kaheldava väärtusega. Eelkõige on vaieldav Euroopa Liidu Kohtule lepingus antud roll. Euroopa Liidu Kohtule ja teistele institutsioonidele viitavate ESMAL sätete vastuolu korral Euroopa Liidu õigusega puudub aga ESM üle tõhus kohtulik järelevalve.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse