Menüü

Kokkuvõte

Ühiskonna seisukohalt on loomingu kättesaadavus kriitilise tähtsusega. Looming pakub meelelahutust, uusi teadmisi ja inspiratsiooni, kuid võib olla samal ajal ka määravaks sisendiks paljudele järgmistele teostele, tehnoloogiatele ja avastustele. Juurdepääs loometulemustele soodustab uuenduslikkust ühiskonnas ja kiirendab arengut eri eluvaldkondades. Just sel põhjusel on paljud ülikoolid, rahastajad, OECD, Maailmapank, UNESCO, Euroopa Komisjon ja muud organisatsioonid algatanud projekte ning kehtestanud strateegiaid ja poliitikaid avatud juurdepääsu kindlustamiseks. Mõnes riigis on tehtud muudatusi isegi kehtivas õiguses.

Käesolevas artiklis keskendutakse avatud juurdepääsu õiguslike aspektide tutvustamisele. Autor loob seoseid avatud juurdepääsu eri valdkondade vahel ning analüüsib, kui kaugele on võimalik minna avatud juurdepääsu reguleerimisel, ilma et sellega sekkutaks ebaproportsionaalselt privaatautonoomiasse või kahjustataks liialt avalikke huve.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse