Menüü

Kokkuvõte

Alates 1. jaanuarist 2006 kehtib Eestis tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS). Varasemaga võrreldes on oluline mitme uue põhimõtte kehtestamine, millest omakorda kõige olulisemaks võib pidada võistlevuse põhimõtte juurutamist hagimenetluses.

Üldise võistlevuse taustal on sellest põhimõttest aga jäänud peaaegu täielikult puutumata tunnistajate ülekuulamise normid. Tunnistaja puhul piirdub kohtumenetluse võistlevus vaid tunnistaja kohtu ette toomise menetlusega. TsMS § 262 lõikega 7 on kohtule antud ulatuslik mängumaa nn lubamatute küsimuste kõrvaldamisel. Lubamatud on eelviidatud sätte kohaselt mh küsimused, mis on suunavad või korduvad. Kohtu kohustus selliseid küsimusi kõrvaldada on seejuures absoluutne. Suunavad ja teatud juhtudel ka korduvad küsimused on ristküsitluse põhilised relvad. Ristküsitluse puudumine teeb autori hinnangul peaaegu võimatuks tunnistaja ütluste kui tõendi usaldusväärsuse hindamise.

Autor teeb ettepaneku tunnistajate küsitlemise regulatsiooni muutmiseks, et suurendada tunnistaja ütluste kui tõendiallika usaldusväärsust ja viia küsitlustehnikad tsiviilkohtumenetluses kooskõlla võistlevuse põhimõttega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse