Menüü

Kokkuvõte

2019. aasta lõpus tegi Riigikohtu kriminaalkolleegium otsuse asjas 1-17-7111, milles võeti vaatluse alla karistusseadustiku (KarS) § 123 järgi kvalifitseeritava kuriteo – ohtu asetamine – koosseis ning sellega seonduvad materiaalõiguslikud küsimused. Nimetatud Riigikohtu otsus väärib tähelepanu eeskätt seetõttu, et esiteks on tegemist käesoleva artikli autoritele teadaolevalt esimese Riigikohtu lahendiga, milles tõlgendatakse KarS § 123 koosseisu, ning teiseks selgitas Riigikohus esimest korda eakate hooldekodu pidaja karistusõiguslikku vastutust KarS § 123 järgi, mitteehtsa tegevusetusdelikti korral garandiseisundi tekkimise aluseid ja sellest tuleneva hoolsuskohustuse sisu. Artiklis antakse ülevaade kriminaalasja menetluse käigust ning Riigikohtu huviväärsetest seisukohtadest üldinimlikust hoolsuskohustusest tekkiva garandikohustuse ja kaitsekohustuse üleandmise kohta ning kommenteeritakse neid. Samuti peatutakse mõningatel Riigikohtu otsuses lahendamata jäänud küsimustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse