Menüü

Tänavu 12. aprillil tähistab Kaitsepolitseiamet oma 100. aastapäeva.

Kaitsepolitseiameti kui julgeolekuasutuse peaülesanne Eesti omariikluse säilitamisel on erinevate ohtude ärahoidmine mittesõjaliste vahenditega. Ennetame ja tõkestame põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldset muutmist. Kitsamas tähenduses ohte põhiseaduslikule korrale võib näha äärmusluses ja separatismis, mis võib kuritegelikku tuge saada terroristlikult organisatsioonilt või ebasõbralikult võõrriigilt. Kaudse ohuna näeme vaenulikku mõjutustegevust, millega püütakse kallutada riiki otsustamisel eelistama oma rahva huvide asemel võõrriigi huve ehk teisisõnu kahjustada suveräänsust. Maandame riske, mis hõlmavad riigi vastu suunatud luuretegevust, terrorismi ja selle rahastamist ning korruptsiooni. Kogume ja töötleme teavet, et uurida kaitsepolitsei pädevusse antud, julgeolekut ohustavaid kuritegusid.

Kaitsepolitsei areng ja kogu tegevus on alati sõltunud õigusest: kõik, mida teeme, peab toimuma ja toimub seaduse alusel ja piires. Kehtiv õigus ja selle areng on meie jaoks üliolulised, sest just õiguskord määrab, kas, kuidas ja mismoodi oma ülesandeid täita saame. Julgeolekuasutuse ühe eripärana me ei saa ega tohigi avalikult kõigest oma töös rääkida ja julgeoleku tagamiseks tehtav jääb tihti varju ja mõistetamatuks. See võib omakorda tekitada praktikute ja teoreetikute seas erineva arusaama õigusruumi toimimisest.

Ilma oma riigita ei ole kauaks ka eesti rahvast. Riigi püsimiseks ja põhiseadusliku korra säilimiseks on vajalik paljude Eesti asutuste, organisatsioonide ja institutsioonide ühine pingutus. Igapäevatöös ei saa alati kõiges ühel meelel olla, kuid et kõigil meie inimestel oleks julge ja hea elada, peame tegema koostööd, mille edukuse oluliseks eeltingimuseks on sarnane ohutaju. Selleks tuleb suhelda, probleemide üle arutleda ja asjad selgeks rääkida.

Traditsiooniliselt ilmub aastapäeva ajal Kaitsepolitseiameti aastaraamat, kus teavitame avalikkust kaitsepolitsei tegevusest ja mitmesugustest julgeolekuohtudest ja -riskidest. Sel aastal on võimalik aastaraamatu kõrval lugeda ka Juridica erinumbrit, mis keskendub ameti tegevusvaldkondadele õiguslike teemapüstituste kaudu. Seekordsest väljaandest saate lugeda artikleid Kaitsepolitseiameti igapäevase töö eri valdkondades üleskerkinud õiguslikest probleemidest ja küsimustest ning seda nii teoreetikute kui ka praktikute vaatenurgast. Juttu tuleb julgeoleku tagamisega seotud mõistetest, vaenuliku mõjutustegevuse piiramisest meedia- ja sideteenuste korraldamisel, riigireetmisest ja reeturi elust, julgeolekuasutuste rollist küberjulgeoleku tagamisel, korruptsioonikuritegude tõendamise praktikas tõusnud raskustest ja sõjakuritegude tõendamisest. Kuigi teoreetikute ja praktikute nägemused alati ei kattu, on seekordse Juridica eesmärk teineteisele läheneda ja anda praktikute panus teoreetilistesse aruteludesse.

Loodetavasti annavad artiklid mõtteainet edasiviivateks õigusalasteks aruteludeks, sest ohtudest kõnelemine ja nende teadvustamine on parim viis leida ühiselt lahendusi nende ohtude paremaks ärahoidmiseks – ühiskonna väärtussüsteemi ning põhiõiguste ja vabaduste tagamine ei ole võimalik nõrga turvalisuse ja julgeoleku tingimustes.

Tugevat tervist ja ühiste eesmärkide täitumist!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse