Menüü

Kokkuvõte

Autorid on seisukohal, et laevade aresti käsitlevad Eesti seadused vajavad muutmist ja täiendamist, et saavutada õigusselgus ja eri õigusaktide soovitud koostoime. Laevade arestimine on vaja viia kooskõlla Genfi 1999. aasta konventsiooniga, eelkõige eristada laeva aresti üldisest hagi tagamisest tsiviilkohtumenetluses. Hädavajalik on seejuures lõpetada Genfi 1999. aasta konventsiooni vigase tõlke kasutamine, konventsioon uuesti ja korrektselt tõlkida, see avaldada ning saavutada konventsiooni kui peamise õigusallika staatus laeva aresti kohaldamisel kohtute poolt. Konventsiooni regulatsioonide eksitaval kujul laeva asjaõigusseadusesse inkorporeerivad või konventsiooni regulatsioone kordavad sätted tuleks tühistada. Mereõiguse edasise revisjoni käigus oleks vajalik välja töötada Genfi 1999. aasta konventsiooni kohaldamiseks vajalikud rakendussätted ning jõustada need hagita menetluse eriliigina. Revisjoniga saavutatav õigusselgus peaks tagama kiire ja efektiivse laeva aresti ja vajadusel laevale hoidja määramise ning laeva arestist vabastamise, kui antakse muu tagatis merinõudele. Seda ilma pikkade õigusvaidlusteta, mida põhjustab praegu kehtiv segane ja vastuoluline regulatsioon.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse